Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KMP w Jeleniej Górze

Data publikacji 28.09.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze:
adres: ul. Nowowiejska 43;58-500 Jelenia Góra
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zapewnia inspektor danych osobowych KMP

adres , ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra

e-mail: iod.kmp@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
W KMP w Jeleniej Górze dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony
Policja