Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP we Wrocławiu

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP w Jeleniej Górze

Data publikacji 28.09.2020

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO[1] informuję, w jaki sposób  Komendant Miejski Policji przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

Administratorem Danych Osobowych (ADO)  jest Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze z siedzibą ul. Nowowiejska 43; 58-500 Jelenia Góra.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest nim  Jerzy Zawora -Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych - Tel  478731276 e-mail: iod.kmp@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl

Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:

W celu realizacji ustawowych zadań Policji oraz wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).
W celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków  czy porozumień, ale   niewynikających z obowiązku prawnego Administratora,  jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas  art. 6 ust 1 lit. a RODO).
W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej  umowy  cywilno-prawnej zawartej z Komendantem Miejskim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b  RODO).

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych  odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust 9 RODO.  W przypadku, kiedy dane zostaną przekazane, zostanie Pan/Pani poinformowani o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i postawa prawna ich przekazania.            
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. Jeżeli dane zostaną przekazane, to zostanie Pan/Pani poinformowani o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i postawa prawna ich przekazania.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, następnie nie później niż w okresie 2 lat po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne. W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pana/Pani  danych przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje  odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.    
W przypadku, kiedy dane przewarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla  konkretnie dla prowadzonej sprawy
10. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:
1). art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
2). 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
 
11. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
12. Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów -  art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

[1] RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Powrót na górę strony
Policja