Praktyka i staże - Praktyki i staże - KMP Jelenia Góra

Praktyki i staże

Praktyka i staże

Data publikacji 28.09.2020

W celu odbycia praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, należy najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w Ogniwie Prezydialnym KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 formularz zgłoszeniowy wraz z następującą dokumentacją:

 

 * zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,

 * kserokopią dowodu osobistego,

 * imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni,

 * kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 * oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze może zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KMP w Jeleniej Górze do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KMP wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałby odbyć praktykę.

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, może również odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta. Ponadto Komenda Miejska Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę podpisywana jest umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze, zwaną „Organizatorem”, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem programu praktyki pomiędzy Organizatorem a Uczelnią.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i PPoż., organizowanego przez Zespół Kontroli KMP.

Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych, w godzinach 7.30 – 15.30.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, Komendant Miejski Policji potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp. – w zależności od preferencji Uczelni.

 

Powrót na górę strony
Policja