Struktura organizacyjna - KMP Jelenia Góra

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 28.09.2020


REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JELENIEJ GÓRZE
z dnia ……15 lutego….. 2013 r.
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U.
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, poz.
638, poz. 664, poz. 908, poz. 951, poz. 1125, 1529) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Ustala się regulamin Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, zwanej dalej „Komendą”
określający:
1) strukturę organizacyjną Komendy;
2) tryb kierowania Komendą;
3) zadania komórek organizacyjnych Komendy.
§ 2.
1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą urząd, przy pomocy którego
Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze, zwany dalej „Komendantem”, realizuje zadania na
obszarze powiatu jeleniogórskiego.
2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje powiat grodzki i powiat ziemski, na którym to
terenie jako organy samorządu terytorialnego funkcjonuje 5 gmin miejskich i 5 gmin wiejskich.
3. Siedziba Komendy znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43.
§ 3.
1. Zadania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji.
2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy
wykonywaniu zadań wynikających z zakresu Komendy określają przepisy Komendanta Głównego
Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.
§ 4.
1. Komendant wykonuje na obszarze powiatu jeleniogórskiego zadania Policji w sprawach ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w
ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na tej podstawie.
2. Komendant podlega:
1) zwierzchnictwu Starosty Powiatowego w zakresie nadzoru sprawowanego nad funkcjonowaniem
zespolonych służb, inspekcji i straży z wyjątkiem spraw dotyczących:
2
a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z
zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
2) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, w zakresie wynikającym z ustawowych
funkcji przełożonego policjantów województwa dolnośląskiego oraz organu administracji rządowej,
właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie województwa dolnośląskiego.
§ 5.
1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.
2. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna
się o godzinie 730 i kończy o godzinie 1530. Nie dotyczy to służb lub pracy wykonywanej
w systemie zmianowym oraz przemiennym.
3. Policjanci i pracownicy są zobowiązani w dniach służby i pracy do potwierdzania,
w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, jej rozpoczęcie oraz każdorazowe opuszczenie
miejsca jej pełnienia lub wykonywania z przyczyn osobistych, za zgodą bezpośredniego
przełożonego.
§ 6.
Komendant przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 1500 do
godziny 1700.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 7.
1. Kierownictwo Komendy stanowią:
1) Komendant Miejski Policji;
2) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;
3) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji.
2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;
2) w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Ruchu Drogowego,
c) Wydział do spraw Nieletnich i Patologii;
3) w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym
3
i technicznym
a) Zespół Kontroli,
b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych,
c) Zespół Kadr i Szkolenia,
d) Ogniwo Prezydialne,
e) Zespół Komunikacji Społecznej,
f) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
g) Wydział Wspomagający,
h) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 8.
1. Na obszarze działania Komendy funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Policji:
1) Komisariat I Policji w Jeleniej Górze;
2) Komisariat II Policji w Jeleniej Górze;
3) Komisariat Policji w Karpaczu;
4) Komisariat Policji w Kowarach;
5) Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie.
2. Jednostki organizacyjne Policji wymienione w ust. 1 działają w oparciu o własne regulaminy
organizacyjne.
Rozdział 3
Tryb kierowania Komendą
§ 9.
1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta, kierowników
komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikami” oraz podległych policjantów i
pracowników.
2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w
jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
3. Komendant może powoływać stałe lub doraźne zespoły, komisje lub osoby, do realizacji funkcji
konsultacyjnych, doradczych i opiniodawczych.
4. Komendanta zastępuje w razie jego nieobecności I Zastępca lub Zastępca Komendanta.
5. I Zastępca i Zastępca Komendanta upoważnieni są do:
1) wydawania zaleceń, poleceń, wytycznych, uwag i opinii w imieniu Komendanta, w sprawach
dotyczących działalności nadzorowanych komórek i jednostek organizacyjnych Komendy;
2) reprezentowania Komendanta w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i
4
fizycznymi oraz podmiotami nie mającymi osobowości prawnej.
6. Podejmowanie przez I Zastępcę i Zastępcę Komendanta innych decyzji wymaga odrębnego
pisemnego upoważnienia Komendanta.
§ 10.
Podział zadań między Komendantem, a I Zastępcą oraz Zastępcą Komendanta określają odrębne
przepisy.
§ 11.
Komendant:
1) nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy:
a) Zespół Kontroli,
b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych,
c) Zespół Kadr i Szkolenia,
d) Ogniwo Prezydialne,
e) Zespół Komunikacji Społecznej,
f) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
g) Wydział Wspomagający,
h) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) współdziała:
a) z Radą Miejską i jej komisjami, Radą Starostwa Powiatowego i jej komisjami w zakresie
przestrzegania prawa i porządku publicznego,
b) z zarządami działających w Komendzie związków zawodowych policjantów oraz pracowników
Policji;
3) nadzoruje i kierunkuje współpracę z lokalnymi mediami;
4) sporządza karty opisu stanowisk pracy dla podległych stanowisk policyjnych i stanowisk
pracowniczych z wyłączeniem stanowisk, na których zatrudnia się pracowników na podstawie
przepisów o służbie cywilnej;
5) sporządza opisy stanowisk pracy dla podległych stanowisk pracowniczych, na których zatrudnia
się pracowników na zasadach określonych w przepisach w sprawie dokonywania opisów i
wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
§ 12.
I Zastępca Komendanta:
1) bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek
organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych:
a) Wydział Kryminalny,
5
b) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
c) Wydział do spraw Nieletnich i Patologii – w zakresie pracy operacyjno dochodzeniowej,
d) Komisariat I Policji w Jeleniej Górze,
e) Komisariat Policji w Kowarach,
f) oraz komórek służby kryminalnej w jednostkach, o których mowa w §13. ust.1 pkt 1 lit. d-f;
2) współdziała z organami wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej;
3) sporządza karty opisu stanowisk pracy policjantom kierującym nadzorowanymi komórkami
organizacyjnymi Komendy i kierownikom jednostek organizacyjnych Policji, wymienionych w pkt
1 lit. a-e.
§ 13.
Zastępca Komendanta:
1) bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek
organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych:
a) Wydziału Prewencji,
b) Wydziału Ruchu Drogowego,
c) Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii – w zakresie zwalczania patologii nieletnich,
d) Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze,
e) Komisariatu Policji w Karpaczu,
f) Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie,
g) oraz komórek służby prewencyjnej w jednostkach, o których mowa w §12. ust.1 pkt 1 lit. de;
2) współdziała z władzami samorządowymi, z organami wymiaru sprawiedliwości i ochrony
prawnej;
3) sporządza karty opisu stanowisk pracy policjantom kierującym nadzorowanymi komórkami
organizacyjnymi Komendy i kierownikom jednostek organizacyjnych Policji, wymienionych w pkt
1 lit. a-f.
§ 14.
1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępcy lub zastępców,
podległych policjantów i pracowników oraz policjant lub pracownik Policji wyznaczony do
koordynacji działań zespołu.
2. Kierownik:
1) określa szczegółowy zakres zadań komórek niższego szczebla w podległej mu komórce
organizacyjnej Komendy;
2) reprezentuje Komendanta w kontaktach z podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie właściwości
rzeczowej wynikającej z zadań Komendanta przydzielonych do realizacji w podległej komórce
organizacyjnej Komendy;
6
3) określa sposób zorganizowania w niej służby i pracy;
4) sporządza karty opisu stanowisk pracy dla podległych stanowisk policyjnych i stanowisk
pracowniczych z wyłączeniem stanowisk, na których zatrudnia się pracowników na podstawie
przepisów o służbie cywilnej;
5) sporządza opisy stanowisk pracy dla podległych stanowisk pracowniczych, na których zatrudnia
się pracowników na zasadach określonych w przepisach w sprawie dokonywania opisów i
wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
3. Kierownik jest obowiązany do bieżącej aktualizacji zakresu szczegółowych zadań komórek
niższego szczebla w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy.
4. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub pracownik
wskazany przez tego kierownika.
5. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1-3, chyba że
kierownik określił inny zakres zastępstwa.
6. Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności
innych niż zamieszczone w karcie opisu stanowiska pracy i opisie stanowiska pracy.
Rozdział IV
Zadania komórek organizacyjnych Komendy
§ 15.
Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości realizują zadania obejmujące:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych;
2) współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
3) współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu z
Komendą Wojewódzką Policji i z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej
Policji;
4) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządzanej;
5) wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
6) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego;
7) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy i jednostek
organizacyjnych Policji na obszarze powiatu, zwanych dalej „jednostkami Policji”.
§ 16.
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
1) wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie
rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania
sprawców przestępstw, przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, przestępczości narkotykowej,
przestępczych patologii społecznych, przestępczości samochodowej;
7
2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji oraz udział w czynnościach na miejscu zdarzeń poważnych
wypadków komunikacyjnych;
3) koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie poszukiwań osób zaginionych
i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz rzeczy, a także identyfikacja osób
i zwłok, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji
publicznej i organizacjami społecznymi;
4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
podejmowanych przez służby kryminalne podległych jednostek Policji oraz pozyskiwanie
osobowych źródeł informacji;
5) podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie
przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi o
charakterze masowym oraz rozpoznawanie i rozpracowywanie grup pseudokibiców na terenie
podległym Komendzie przy jednoczesnym współdziałaniu w tym zakresie z pionem prewencji
jednostki;
6) realizowanie czynności w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń
związanych z ujawnianiem, zabezpieczaniem śladów i dowodów rzeczowych;
7) prowadzenie zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy;
8) prowadzenie magazynu depozytowego dowodów rzeczowych oraz ewidencji pojazdów
zabezpieczonych przez Komendę;
9) ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
10) zapewnienie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez służbę kryminalną i
śledczą z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i propagowanie nowych rozwiązań
technicznych;
11) wdrażanie do realizacji zadań określonych w narodowych (rządowych) programach
zapobiegania i zwalczania przestępczości;
12) opracowywanie i organizowanie programów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego z
zakresu problematyki kryminalnej,
13) wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w
oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.
§ 17.
Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:
1) rozpoznawanie, analizowanie i ocena stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie
powiatu – identyfikowanie głównych zagrożeń oraz zapobieganie wykrywanie i ujawnianie
przestępczości gospodarczej, w szczególności:
a) przeciwko obrotowi gospodarczemu na rynku finansowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym,
b) przestępstwach korupcyjnych we wszelkich jej postaciach,
c) związanej z podziałem i wykorzystaniem środków budżetowych oraz funduszy unijnych,
d) przeciwko środowisku naturalnemu i nieprawidłowemu obrotowi wyrobami akcyzowymi,
8
e) intelektualnej, telekomunikacyjnej i komputerowej;
2) wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych w sprawach własnych oraz
w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia pionom równoległym i jednostkom terenowym
przy realizacji czynności dotyczących tego rodzaju prowadzonych spraw ze względu na
niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców
przestępstw:
a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych
i dowodowych,
b) obejmujących swym zasięgiem poza obszar powiatu,
c) wymagających stosowania ofensywnych metod pracy operacyjnej i wsparcia specjalistycznych
środków technicznych;
3) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze,
ujawnionych na bazie materiałów własnych Wydziału;
4) prowadzenie czynności służbowych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w
sprawach o przestępstwa gospodarcze, dokonywane w zorganizowanych grupach, ze względu na
rozmiary, charakter i sposób działania sprawcy lub o dużym znaczeniu medialnym;
5) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej z innymi
jednostkami Policji, a także z osobami udzielającymi pomocy Policji;
6) ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
7) opracowywanie analiz dot. ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej na potrzeby
jednostki i jednostek nadrzędnych Policji;
8) organizowanie i prowadzenie współpracy w zakresie wymiany informacji i wspólnych
przedsięwzięć z organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej, tj.
Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną,
Państwową Inspekcją Pracy i innymi;
9) opracowywanie i organizowanie programów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego z
zakresu problematyki przestępczości gospodarczej;
10) wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w
oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.
§ 18.
Do zadań Wydziału Prewencji należy:
1) inicjowanie i koordynacja oraz nadzór nad działaniami prewencyjnymi na terenie podległym
Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a w szczególności:
a) ochrona życia i zdrowia osób oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra,
b) zapobieganie zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
c) przeciwdziałanie występowaniu aktów terroru,
d) zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku,
9
e) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
f) działania obronne Komendanta;
2) prowadzenie analiz stopnia zagrożenia przestępczością i wykroczeniami na
obszarze działania Komendy, diagnozowanie przyczyn kształtujących się zjawisk
oraz proponowanie rozwiązań i opracowywanie planów dyslokacji służb;
3) opracowywanie koncepcji i kierunków działania podległych jednostek w zakresie
bezpieczeństwa i porządku w ruchu turystyczno wypoczynkowym;
4) koordynowanie i nadzór nad bieżącą realizacją koncepcji Komendanta Głównego Policji oraz
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w zakresie doskonalenia działań służby
patrolowo-obchodowej, w tym z wykorzystaniem psów służbowych oraz nadzór nad
prawidłowością prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
5) przygotowywanie danych statystycznych, wynikających z obowiązujących przepisów i nadzór
nad ich sporządzaniem w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
6) analizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań jednostek podległych w zakresie
organizacji i pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów służby prewencyjnej w
patrolach i obchodach;
7) nadzór i koordynowanie działań w zakresie prawidłowego postępowania w sprawach
o wykroczenia, w postępowaniu mandatowym oraz przed sądami:
a) wnoszenie lub popieranie przez oskarżyciela publicznego oskarżeń w sprawach o czyny
zabronione, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigać skargą publiczną,
b) występowanie oskarżyciela publicznego w charakterze strony procesowej w postępowaniu w
sprawach o wykroczenia przed sądami;
8) organizowanie, koordynowanie i realizacja przedsięwzięć Komendy i jednostek
podległych w zakresie „Prewencji Kryminalnej" oraz szczegółowych programów
prewencyjnych;
9) inspirowanie podległych jednostek Policji do podejmowania przedsięwzięć we współpracy ze
społecznościami lokalnymi, organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami
społecznymi w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, zjawisk patologii społecznej oraz
koordynowanie tych działań;
10) współdziałanie z organami ochrony prawnej, instytucjami zajmującymi się ochroną osób i
mienia oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych zadań związanych
z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa na podległym terenie;
11) współpraca ze strażami Gminnymi (Miejskimi) działającymi na terenie powiatu
jeleniogórskiego, koordynacja działań i nadzór w przedmiotowym zakresie nad jednostkami
podległymi Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze;
12) organizacja, nadzorowanie oraz koordynowanie wykonawstwa przedsięwzięć
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dzielnicowych oraz służby w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
13) organizowanie i koordynowanie działań na obszarach kolejowych, leśnych oraz
w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
14) wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w
10
oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;
15) kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie poprzez propagowanie działań
prewencyjnych i poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego;
16) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem, utrzymywaniem oraz sprawnością służbowej
broni palnej w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i jednostkach podległych;
17) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych Komendy Miejskiej Policji i
Komisariatów Policji, zapewnienie koordynacji działań policyjnych na podległym terenie,
przekazywanie informacji do służb dyżurnych szczebla nadrzędnego;
18) gromadzenie i analizowanie informacji o imprezach, zgromadzeniach i innych
zagrożeniach istotnych dla stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
19) wypracowanie planów działań związanych z przygotowaniem jednostki do działań w
warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub niebezpiecznego zakłócenia
porządku w czasie imprez (masowych i innych) oraz zgromadzeń, działań na wypadek klęsk i
katastrof naturalnych oraz awarii technicznych;
20) występowanie do KWP we Wrocławiu o przydział sił wzmocnienia w celu ograniczenia
dynamiki przestępczości oraz zabezpieczeń imprez masowych;
21) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu przygotowań
obronnych Komendy i jednostek podległych, prowadzenie dokumentacji związanej z
mobilizacyjnym rozwinięciem jednostek Policji;
22) prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych do uzupełnienia stanów etatowych
jednostek policyjnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
23) nadzór nad wykorzystaniem i szkoleniem Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji;
24) analizowanie funkcjonowania służby prewencji na terenie powiatu w zakresie efektywności w
realizacji zadań;
25) nadzór nad stanowiskami komputerowymi ODN;
26) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania jednolitego systemu alarmowania w
Komendzie i jednostkach podległych;
27) planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz udział w
szkoleniach organizowanych przez inne służby, straże i inspekcje;
28) planowanie i organizowanie ćwiczeń sztabowych Komendy;
29) prowadzenie gospodarki mandatowej w wydziale.
§ 19.
Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie podległym KMP w Jeleniej Górze
poprzez działalność:
a) prewencyjną i propagandowo – profilaktyczną,
b) represyjną,
11
c) w zakresie inżynierii ruchu drogowego;
2) opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na podstawie systematycznych analiz przyczyn miejsc i okoliczności powstawania
wypadków drogowych;
3) analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu i ocena efektywności
podejmowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
4) ujawnianie i zwalczanie przestępczości pospolitej;
5) sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością wprowadzania danych do Systemu
Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu
drogowego, prowadzonej w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji;
6) nadzorowanie pracy podległych jednostek Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym;
7) wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem imprez z wykorzystaniem dróg w
sposób szczególny;
8) współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym z innymi podmiotami, jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami Policji;
9) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia drogowe zaistniałe na
terenie działania Komendy, w tym kierowanie wniosków o o ukaranie sprawców wykroczeń;
30) prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej mającej na celu propagowanie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podnoszenie znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego
oraz kształtowanie właściwego zachowania użytkowników dróg oraz współpraca ze środkami
masowego przekazu, zwłaszcza o zasięgu lokalnym;
31) prowadzenie gospodarki mandatowej w wydziale.
§ 20.
Do zadań Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii należy:
1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie zapobiegania przestępczości
oraz niedostosowaniu społecznemu nieletnich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
2) analizowanie zagrożenia demoralizacją oraz przestępczością nieletnich;
3) wypracowywanie i realizowanie, w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz
innymi instytucjami lub organizacjami programów profilaktycznych, ukierunkowanych na ochronę
dzieci i młodzieży;
4) prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej za pośrednictwem środków
masowego przekazu, broszur, informatorów na temat istniejących zagrożeń, patologii
w środowiskach osób nieletnich oraz podejmowanych przez Policję w tym zakresie działań
prewencyjnych;
5) współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działalność wychowawczą dzieci
i młodzieży;
6) prowadzenie rozpoznania środowisk przestępczych, w tym szczególnie osób nieletnich
12
podejrzanych o popełnienie czynów karalnych oraz dokonywanie na tej podstawie typowania
sprawców;
7) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu penetracji środowisk przestępczych,
jak również prawidłowej realizacji procesu wykrywczego;
8) udzielanie jednostkom Policji pomocy w zakresie postępowania w sprawach nieletnich poprzez
organizowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami ukierunkowanymi na ujawnianie i
zapobieganie przestępczości nieletnich;
9) realizacja pracy dochodzeniowej w sprawach o czyny karalne popełniane przez osoby nieletnie;
14) wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w
oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.
§ 21.
Do zadań Zespołu Kontroli należy:
1) sprawdzanie prawidłowości wykonywania zadań przez podległe jednostki i komórki
organizacyjne, a także policjantów i pracowników Komendy;
2) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek i komórek
organizacyjnych Komendy oraz opracowywanie wytycznych i zaleceń w celu ich eliminacji oraz
zapobiegania ich powstawaniu;
3) analizowanie materiałów dotyczących naruszeń prawa przez policjantów i pracowników Policji
oraz formułowanie wniosków zmierzających do ograniczenia i wyeliminowania źródeł zagrożeń;
4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji,
postępowania policjantów i pracowników oraz nadzorowanie i sprawdzanie wykonania zadań w
tym zakresie przez podległe jednostki i komórki organizacyjne;
5) prowadzenie czynności rejestrowo-statystycznych odnośnie zagadnień skargowych;
6) prowadzenie czynności wyjaśniających oraz dyscyplinarnych zleconych przez Komendanta;
7) obsługa wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji Komendy;
8) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie realizacji wyżej opisanych zadań.
§ 22.
Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prawnych należy:
1) wykonywanie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, a w szczególności:
a) wydawanie opinii prawnych i doradztwo prawne,
b) zastępstwo procesowe Komendanta przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach
należących do właściwości Komendy i jednostek podległych;
2) opracowywanie, uzgadnianie i opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami
projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych podejmowanych przez Komendanta;
3) udzielanie informacji w zakresie prawa policyjnego, upowszechnianie tego prawa oraz
współpraca w tym zakresie z jednostką nadrzędną;
13
4) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom komórek i jednostek
organizacyjnych Komendy w zakresie stosowania prawa w wykonywaniu zadań służbowych;
5) prowadzenie postępowań w związku z ewentualnymi szkodami w mieniu resortu spraw
wewnętrznych;
6) prowadzenie szkoleń dla policjantów i pracowników Policji z dziedzin prawa, niezbędnych do
realizacji przez Policję zadań ustawowych;
7) analiza orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z zakresem działania Komendy;
8) w porozumieniu z jednostką nadrzędną, prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
9) prowadzenie niezbędnych rejestrów.
§ 23.
Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:
1) realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta polityką kadrową;
2) opracowywanie wniosków oraz projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych;
3) prowadzenie obsługi kadrowej policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy
i jednostek podległych, związanej z przebiegiem służby i pracy, w tym prowadzenie akt osobowych
policjantów i pracowników Policji;
4) organizowanie i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do pracy w Policji;
5) organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze w Komendzie;
6) przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby
w Policji w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i wytycznych
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów
„Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach
podległych;
8) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i
jednostek podległych oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny;
9) opracowywanie projektów rozkazów organizacyjnych;
10) prowadzenie zbiorów etatu Komendy i jednostek podległych;
11) opracowywanie projektu regulaminu Komendy, regulaminu pracy dla pracowników Komendy,
regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Policji;
12) nadzór nad prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym
w sprawach osobowych jest Komendant, prowadzenie rejestrów prowadzonych postępowań
dyscyplinarnych, rejestrów wydawanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych oraz
przechowywanie i archiwizowanie akt wszystkich zakończonych postępowań dyscyplinarnych;
13) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej stanu dyscypliny policjantów Komendy i jednostek
podległych;
14
14) gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi Komendzie w zakresie nagród
motywacyjnych i dodatków służbowych policjantów;
15) typowanie kandydatów do rezerwy kadrowej na wyższe stanowiska służbowe,
prowadzenie właściwego systemu przygotowywania kandydatów do zajmowania tych stanowisk;
16) tworzenie rezerw osobowych w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno -
obronnych;
17) rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez jednostki szkoleniowe
oraz liczby policjantów przewidzianych do skierowania na egzaminy oficerskie;
18) prowadzenie działalności organizacyjnej i koordynowanie spraw związanych z kierowaniem
policjantów spełniających warunki kwalifikacyjne na określone
rodzaje i formy szkoleń oraz egzaminy prowadzone przez jednostki szkoleniowe;
19) sporządzanie rocznego planu szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego,
pomoc w budowaniu programów szkoleń ujętych w planie oraz koordynowanie
doskonalenia zawodowego w jednostkach podległych;
20) realizowanie i koordynowanie działalności związanej ze strzelectwem,
sprawnością fizyczną oraz sportem w Komendzie i jednostkach podległych Komendy;
21) kierowanie policjantów przebywających na długotrwałych zwolnieniach
lekarskich do właściwej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej celem odbycia
komisyjnych badań lekarskich określających ich dalszą przydatność do służby w Policji i na
zajmowanym stanowisku;
22) zgłaszanie policjantów i pracowników Policji do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych -
obsługa programu PŁATNIK;
23) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji, deklaracji o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych w jednostce i składanie ich do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
24) nadzorowanie staży i praktyk w Komendzie;
25) sporządzanie miesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia, sporządzanie analiz oraz
zestawień dotyczących zatrudnienia policjantów i pracowników Policji Komendy i jednostek
podległych;
26) sporządzanie miesięcznych podstaw naliczenia wynagrodzenia pracowników Policji;
27) prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
28) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji, urlopów
pracowników i kierownictwa Komendy;
29) ewidencjonowanie rozkazów personalnych oraz sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń
państwowych i resortowych oraz kolejnych nominacji na stopnie służbowe;
30) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wydawanie dokumentów służbowych
policjantom i pracownikom Policji;
31) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z przyznaniem
świadczenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji, przekazywanie
jej do właściwego zakładu emerytalno – rentowego;
15
32) współpraca z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, innymi organami i
pionami służbowymi oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie związanym z realizacją zadań
wyżej wskazanych;
33) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej komórki;
34) prowadzenie zadań związanych z obrotem gotówkowym w ramach obsługi finansowej
funduszu operacyjnego w jednostce;
35) opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań Policji dla
potrzeb Komendanta.
§ 24.
Do zadań Ogniwa Prezydialnego należy:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta i jego zastępców oraz komórek
organizacyjnych Komendy, w systemie E-Komenda;
2) przyjmowanie i ekspediowanie przesyłek jawnych adresowanych do jednostki i prowadzenie
związanej z tym dokumentacji kancelaryjno biurowej (dzienniki korespondencyjne, podawcze i
inne);
3) nadzorowanie i koordynowanie pracy sekretariatów komórek i podległych jednostek
organizacyjnych Policji;
4) prowadzenie rejestru aktów prawnych wewnętrznych i resortowych, ich rozdzielanie,
przechowywanie, udostępnianie oraz aktualizowanie;
5) wycofywanie z obiegu aktów nieaktualnych i ich archiwizowanie;
6) prowadzenie zbiorów bibliotecznych Komendy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą biblioteki;
7) prowadzenie składnicy akt Komendy a w szczególności:
a) kwalifikowanie dokumentacji powstającej w toku działania jednostek organizacyjnych oraz
komórek Komendy,
b) przyjmowanie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz konserwowanie zbiorów
archiwalnych,
c) przyjmowanie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej,
d) prowadzenie ewidencji składnicy akt,
e) udostępnianie i przekazywanie upoważnionym osobom i podmiotom akt z zasobu składnicy oraz
udzielanie informacji na podstawie zgromadzonych akt,
f) brakowanie dokumentacji kategorii BC,
g) przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Kat. B i BE zgromadzonej
w składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz JRZWAP,
8) przeprowadzanie szkoleń, udzielanie instruktażu w zakresie pracy kancelaryjnej oraz
archiwizacji;
9) organizowanie i zapewnienie poczty komendzie, jednostkom podległym oraz uprawnionym
instytucjom z terenu powiatu jeleniogórskiego:
16
a) segregowanie przyjętych przesyłek, wpisywanie do odpowiednich rejestrów, wydawanie
korespondencji, sporządzanie dziennego i miesięcznego sprawozdania z obrotu korespondencji,
b) przekazywanie i odbiór poczty od kurierów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
c) przygotowywanie do wysłania listów poleconych i zwykłych, frankowanie i przekazywanie do
PPUP „Poczta Polska” oraz rozpisywanie przyjętej korespondencji. Prowadzenie odpowiedniej
ewidencji. Sporządzanie miesięcznej informacji ilościowo – wartościowej nadanych przesyłek,
d) doręczanie przesyłek listowych do adresatów na terenie Jeleniej Góry;
10) sporządzanie zbiorczych okresowych informacji z zakresu otrzymanych i wykorzystanych
bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien;
11) współpraca z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, innymi organami i
pionami służbowymi oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie związanym z realizacją zadań
wyżej wskazanych.
§ 25.
Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1) prowadzenie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w
jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji powiatu jeleniogórskiego;
2) sporządzanie i rejestrowanie skierowań na badania lekarskie policjantów i pracowników Policji;
3) monitorowanie zdarzeń wypadkowych w Policji oraz opracowanie działań profilaktycznych
wynikających z analiz przyczyn i okoliczności wypadków;
4) przeprowadzanie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Komendy oraz
podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapobiegających wypadkom;
5) rozpatrywanie roszczeń związanych ze szczególnymi warunkami służby/pracy oraz wypadkami
w służbie/pracy;
6) prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej;
7) koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z interwencjami medycznymi dotyczącymi
zakażeń policjantów i pracowników wirusem HIV lub żółtaczki typu B i C;
8) uczestniczenie w pracach komisji odbioru obiektów budowlanych, stałej komisji bhp, komisji
dokonujących oceny warunkówa. służby/pracy;
9) udzielanie porad w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia na stanowiskach
służby/pracy;
10) sporządzanie okresowych sprawozdań, ocen i analiz w zakresie bhp, ochrony
przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
11) opracowywanie instrukcji i regulaminów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bhp dla
jednostek i komórek Komendy, celem wskazania sposobu bezpiecznego ewakuowania osób i
mienia w przypadku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz wskazania
bezpiecznego sposobu wykonywania pracy, a w konsekwencji uniknięcia wypadku;
17
12) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
oraz ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia na terenie podległym Komendzie;
13) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie
podległym Komendzie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
14) nadzorowanie wyposażenia obiektów budowlanych w wymagane urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice;
15) prowadzenie rejestrów czynnikówa. szkodliwych dla zdrowia oraz procesów prac
wynikających z działu dziesiątego Kodeksu Pracy;
16) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą/służbą
w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy;
17) współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku służby/pracy.
§ 26.
Do zadań Wydziału Wspomagającego należy:
1) wykonywanie zadań w zakresie obsługi finansowej jednostki:
a) sprawdzanie faktur (rachunków, not księgowych) za dostawy i roboty w zakresie potwierdzania
wykonania usługi, robót, dostaw i ich ujęcia w ewidencjach prowadzonych w Komendzie,
b) sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji,
c) sprawdzanie i naliczanie należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Policji z
tytułu krajowych podróży służbowych,
d) naliczanie należności przysługujących biegłym sądowym, kuratorom, wzywanym świadkom oraz
osobom przybranym do okazania,
e) przyjmowanie środków pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji wpłat:
- z nałożonych mandatów karnych gotówkowych, do czasu ich przekazania na konto lub do kasy
Urzędu Wojewódzkiego w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu do KWP we
Wrocławiu,
f) obsługa finansowa w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
2) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku, w tym ewidencji zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w zakresie sprzętu i materiałów uzbrojenia, techniki bojowej,
techniki policyjnej i biurowej, kwaterunkowo-gospodarczych; przeciwpożarowych, medycznych,
kulturalno-oświatowych i sportowo-szkoleniowych, mundurowo-żywnościowych, remontowobudowlanych,
łączności i informatyki, środków czystości, gospodarki transportowej;
3) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostki, wykonywanie czynności
poprzedzających przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych jednostki;
4) prowadzenie, nadzorowanie oraz rozliczanie procedury przyjęcia darowizn finansowych i
rzeczowych przez Komendę;
18
5) zaopatrywanie jednostki w niezbędny sprzęt i materiały otrzymywane z magazynów jednostki
nadrzędnej oraz realizacja doraźnych zakupów po uzyskaniu zgody naczelnika KWP właściwego
merytorycznie;
6) zaopatrywanie komórek i jednostek podległych w pieczęcie służbowe;
7) planowanie i realizowanie zabezpieczenia kwatermistrzowskiego operacji policyjnych oraz
mobilizacyjno-obronnych Komendy;
8) realizowanie zadań gospodarki transportowej w zakresie:
a) planowanie, wykonywanie napraw i obsługi technicznej pojazdów służbowych oraz
przekazywanie sprzętu do warsztatów naprawczych w zakresie naprawy, konserwacji i remontów,
b) organizowanie i realizowanie przeglądów stanu utrzymania sprzętu transportowego i zaplecza
obsługowo-naprawczego,
c) eksploatacja sprzętu transportowego,
d) wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń uprawniających policjantów i pracowników
Komendy do kierowania pojazdami służbowymi,
e) prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji z udziałem pojazdów służbowych oraz sporządzanie,
w tym zakresie, meldunków,
9) realizowanie zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie:
a) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do obciążenia podatkiem od nieruchomości,
b) zarządzanie w zakresie prawidłowego i pełnego wykorzystania zasobów lokalowych i
gospodarczych,
c) współpraca z odpowiednimi wydziałami KWP w przygotowaniu umów z podmiotami
świadczącymi usługi w zakresie dostawy mediów oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń
związanych z mediami,
d) prowadzenie spraw związanych z opałem na potrzeby komendy,
e) prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej oraz prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej
i spraw związanych z ochroną środowiska,
f) prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
utrzymywanie obiektów w stanie sprawności technicznej,
g) prowadzenie gospodarki w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów służbowych
oraz usuwanie awarii w komendzie i jednostkach podległych,
h) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach służbowych oraz na terenach przyległych
do obiektów,
i) ochrony przeciwpożarowej wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w ramach posiadanych uprawnień,
k) prowadzenie działalności socjalnej w Komendzie;
10) realizowanie zadań w zakresie ochrony i zabezpieczenia obiektów Komendy;
19
11) realizowanie zadań w zakresie teleinformatyki:
a) utrzymywanie, zarządzanie i administrowanie policyjnymi systemami teleinformatycznymi
eksploatowanymi na terenie powiatu w zakresie łączności przewodowej, radiowej oraz Policyjnej
Sieci Transmisji Danych oraz koordynowanie tych systemów z jednostką nadrzędną,
b) wykonywanie instalacji, napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego oraz organizowanie i
nadzorowanie napraw wykonywanych poza Komendą,
c) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony eksploatowanych systemów teleinformatycznych;
12) prowadzenie postępowań administracyjnych, w zakresie pozwoleń na broń w przypadkach
określonych w art. 9 ust. 3 oraz wydawanie Kart rejestracyjnych broni zgodnie z art. 9 ust. 4
Ustawy o Broni i amunicji oraz ich rejestracja w Krajowym Systemie Informatycznym Policji;
13) prowadzenie postępowań związanych ze szkodami powstałymi w majątku jednostki.
§ 27.
Do zadań Zespołu Komunikacji Społecznej należy:
1) wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej poprzez wykonywanie i organizowanie
kontaktów Komendy z przedstawicielami lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich środków
masowego przekazu;
2) kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
3) analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczonych w prasie i badań opinii
publicznej dotyczących pracy Komendy i jednostek podległych oraz redagowanie i zapobieganie
nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
4) przygotowywanie informacji publicznych lub ich zmian (aktualizacji), których udostępnianie nie
jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych oraz w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Udostępnianie
informacji publicznych w ramach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczonym na stronie
internetowej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, na serwerze Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu, w ramach wniosków i zapytań kierowanych do jednostek przez dziennikarzy
/krajowych/ oraz wniosków kierowanych przez obywateli polskich nie będących dziennikarzami;
5) utrzymywanie ścisłej współpracy z jednostką nadrzędną;
6) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
7) realizowanie zadań z zakresu ochrony praw człowieka:
a) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komórkach
organizacyjnych komendy i jednostkach podległych,
b) monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw
człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów
w tym zakresie,
c) inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy i
jednostek podległych, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i
organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych
programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka,
d) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów
ze standardami ochrony praw człowieka.
20
§ 28.
Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa
fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje
niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie
ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki
organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;
6) organizowanie, prowadzenie oraz uczestnictwo w procesie szkoleń w zakresie ochrony
informacji niejawnych w jednostce;
7) przyjmowanie ankiet bezpieczeństwa osobowego funkcjonariuszy/pracowników KMP
8) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych
postępowań sprawdzających;
9) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce
organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do
informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub
je cofnięto;
10) wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w porozumieniu z Wydziałem
ds. OIN KWP we Wrocławiu;
11) prowadzenie Kancelarii Tajnej poprzez:
a) organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii oraz planowanie zadań,
b) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii,
c) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych (Wzory stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 4, 5 i
6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.
U. Nr 276, poz. 1631):
- rejestr dzienników ewidencji i teczek,
- dziennik ewidencyjny,
- książkę doręczeń przesyłek miejscowych,
- wykaz przesyłek nadanych,
- rejestr wydanych przedmiotów,
d) nadzór nad właściwym oznaczaniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych,
odnotowywaniem zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach
ewidencyjnych; prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników
kancelarii z dokumentami niejawnymi, znajdującymi się w kancelarii,
e) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych, znajdujących się w
kancelarii,
21
f) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych, rozliczanie funkcjonariuszy/pracowników z
posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego
lub przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Policji,
g) informowanie pełnomocnika ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia
dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów bądź innych nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych,
h) prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci oraz nadzór nad wykorzystywaniem stempli i pieczęci
znajdujących się na wyposażeniu kancelarii i jednostki,
i) nadzór i koordynacja zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt
Policji dokumentów niejawnych, oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej
kategorii "BC", polegająca w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do
brakowania, z zapisami zawartymi w protokole brakowania, a w uzasadnionych przypadkach z
zapisami w urządzeniach ewidencyjnych;
12) wykonywanie innych czynności zleconych oraz poleceń wydanych przez Komendanta
Miejskiego i jego Zastępców, a także wynikających ze współpracy z innymi podmiotami.
Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 29.
1. Kierownik w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu określi zakres szczegółowych zadań
komórek niższego szczebla podległej mu komórki organizacyjnej Komendy.
2. Kierownik jest obowiązany niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z
postanowieniami niniejszego regulaminu Komendy.
§ 30.
Traci moc Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniony regulaminem z dnia 16 lipca 2005 r., z dnia 1 października 2005 r., z dnia 1 stycznia
2006 r., z dnia 1 lipca 2007 r., z dnia 1 sierpnia 2006 r., z dnia 1 lutego 2007 r., z dnia 1 czerwca
2007 r., z dnia 1 października 2007 r., z dnia 3 grudnia 2007 r., z dnia 31 marca 2008 r., z dnia 31
października 2008 r., z dnia 6 stycznia 2009 r., z dnia 20 kwietnia 2009 r., z dnia 19 maja 2009 r., z
dnia 13 lipca 2009 r., z dnia 11 kwietnia 2011 r.
§ 31.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W JELENIEJ GÓRZE
insp. Zbigniew CIOSMAK
W porozumieniu
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU
22
UZASADNIENIE
Konieczność wydania regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
zastępującego regulamin Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 2004 r., z
późniejszymi zmianami wynika ze zmiany struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze, polegającej na utworzeniu samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy. Ponadto wielokrotne zmiany dotychczasowego regulaminu spowodowały jego
nieczytelność, co uzasadnia potrzebę wydania nowego regulaminu Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Nowy regulamin Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze określający strukturę
organizacyjną, tryb kierowania i zadania komórek organizacyjnych gwarantuje prawidłową
realizację ustawowych zadań Policji.
Wejście w życie regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze nie spowoduje
skutków finansowych.

 

Powrót na górę strony
Policja