Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej Górze

Data publikacji 28.09.2020

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej  Górze

58-500 Jelenia Góra

ul. Nowowiejska 43

tel. 478731224, 478731265

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

1. Wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej komendanta;

2. Sporządzanie projektów decyzji komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;

3. Prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych komendy oraz jednostek Policji;

4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych komendy oraz jednostkach Policji;

5. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;

6. Planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;

7. Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

8. Prowadzenie zbiorów etatu komendy oraz jednostek Policji;

9. Opracowywanie projektu regulaminu komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;

10. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w komendzie;

11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników komendy;

12. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników komendy oraz jednostek Policji;

13. Organizacja naboru oraz kierowanie policjantów komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;

14. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów komendy;

15. Sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;

16. Realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.

Powrót na górę strony
Policja